Farumgaard-Fonden yder støtte til forskning i og formidling af dansk kulturhistorie, fortrinsvis ved

  1. rejselegater, studiestipendier og lignende økonomisk støtte til forskere og andre, der beskæftiger sig med dansk kulturhistorie, herunder mennesker der er engageret i kulturhistoriske museers fagområder;
  2. bidrag til gennemførelse af kulturhistoriske arrangementer og projekter, herunder seminarer, udstillinger, bogudgivelser m.v.; og
  3. støtte til opretholdelse eller udbygning af institutioner og lignende, der skønnes af særlig betydning for dansk kulturhistorie, dog at der ikke ydes støtte til almindelig løbende drift.

Støtte ydes navnlig til aktiviteter og projekter, hvortil det, efter bestyrelsens skøn, er vanskeligt at opnå bidrag fra det offentlige.

Der kan ikke forventes støtte til

  • projekter, der er gennemført på uddelingstidspunktet, herunder publikationer, der allerede er udgivet,
  • projekter med et snævert lokalt sigte, herunder sædvanlig bygningsbevaring,
  • deltagelse i kongresser og kurser eller lignende som led i personlig efteruddannelse,
  • projekter, der fortrinsvis sigter mod primær materialeindsamling og -bearbejdning,
  • frikøb af medarbejdere.