152 (Dette er en dynamisk pdf.fil. Vi anbefaler, den gemmes på harddisk, og derefter udfyldes i Adobe Acrobat Reader)

Indsendelse
Ansøgningsskema er obligatorisk. Ansøgninger kan ikke indleveres elektronisk, men skal sendes til advokat Tove Dahl, Købmagergade 3, 1150 København K - ansøgningsskema i 7 eksemplarer og eventuelle bilag i 4 eksemplarer. Bilag tilbagesendes kun, hvis ansøgeren udtrykkelig har anmodet herom i forbindelse med indlevering af ansøgningen.

Ansøgningsskema
Alle felter skal udfyldes. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til bilag, da skemaet skal kunne læses separat.

Støtte fra anden side
Er projektet eller kan det forventes støttet fra anden side, vil dette normalt blive vurderet positivt af bestyrelsen. Det anbefales derfor, at ansøgeren giver detaljerede oplysninger herom i ansøgningen og supplerer med skriftlig meddelelse om efterfølgende modtagne bevillinger/afslag.

Projektbeskrivelse
Her redegøres for projektets baggrund, den planlagte gennemførelse og relationen til kulturhistorisk viden. Beskrivelsen skal belyse, hvilken ny kulturhistorisk viden – eller ny formidling heraf - projektet tager sigte på.

Ud over projektets nyhedsværdi lægger bestyrelsen bl.a. vægt på, at projektet er baseret på en præcis og velafgrænset problemformulering, at projektet er veldisponeret, at tidsplanen er realistisk, og at der er redegjort for overvejelser om formidling til en bredere kreds.

Budget
Budgettet skal være realistisk og tilstrækkelig detaljeret til, at det er muligt at vurdere økonomien i projektet samt ansøgerens støttebehov. Budgettet skal omfatte de udgifter, der søges dækket af fonden, og de udgifter, der dækkes fra anden side (se ovenfor), samt eventuelle indtægter (entré, salgsindtægter for publikationer etc.).

Ved ansøgning om publikationsstøtte bør medsendes tilbud fra mindst 2 trykkerier/forlag.